En el dret català la figura del cabaler representa el conjunt de fills no hereus d’una família, que reben un “cabal”, és a dir, alguna compensació, en el moment de la mort dels progenitors.

« Back to Glossary Index