Sistema familiar en el que el pare és considerat el “guanyador del pa”, és a dir, és la persona que aporta els ingressos a la llar. Aquest sistema de pensament comportava que la dona quedava relegada del treball extradomèstic i que les seves tasques eren la cura de la llar i la família.

« Back to Glossary Index