Seguit de mesures econòmiques destinades a alleugerir l’enorme crisi econòmica començada el 1929 i que es va allargar durant tota la dècada dels 30. Es caracteritzaven per un fort increment del deute públic de l’estat per a finançar grans obres públiques (i generar així, feina) i altres mesures de caire progressita (com l’augment de salaris, una i l’impuls a la negociació col·lectiva entre empresa i treballadors) destinades a recuperar la capacitat de consum de la societat nordamericana i millorar la seva qualitat de vida; per això també garantia certes quotes de protecció social

« Back to Glossary Index