La pagesia de remença era una condició jurídica derivada dels mals usos i implicava la prohibició d’abandonar el mas a menys que es pagués una quantitat fixada pel senyor o acordada entre ambdues parts (senyor i pagès), coneguda com a “redempció” o “remença”. En edat moderna, però, els grans propietaris mantindran el seu estatus de remença com a forma sancionar les seves propietats.

« Back to Glossary Index