Pagesos que conreaven una terra a través d’un contracte de rabassa morta. És a dir, a partir d’un contracte de conreu emfitèutic establert com a arrendament d’un tros de terra per a conrear-hi vinya, amb la condició que el contracte restava dissolt en haver mort dos terços dels primers ceps plantats.

« Back to Glossary Index